بادام ها

 • بادام ایرانی اعلا

  تومان270,000 هرکیلو
  loader
 • بادام خام ایرانی

  تومان450,000 هرکیلو
  loader
 • بادام شور ایرانی

  تومان455,000 هرکیلو
  loader
 • بادام منقا شور

  تومان225,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی شور 320

  تومان374,000 هرکیلو
  loader
 • بادام هندی شورسایز240

  تومان440,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام خام

  تومان265,000 هرکیلو
  loader
 • مغز بادام شور

  تومان270,000 هرکیلو
  loader
 • هندی خام 320

  تومان368,000 هرکیلو
  loader